Stanovy


čl. I
Název, sídlo a charakter sdružení
1) Název sdružení je: „SAKAIZA – Společnost malgašsko-českého přátelství“ (dále jen „sdružení“).
2) Sdružení sídlí v Drimlově ulici č. 2364/2, Praha 5.
3) Sdružení je samostatným právním subjektem s celostátní působností, jehož právní poměry se řídí podle zákona č. 83/1990 Sb. a těmito stanovami.
4) Sdružení je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů a právnických osob, které se sdružují za účelem udržování a rozvíjení přátelských vztahů mezi Madagaskarem a Českou republikou.čl. II
Cíle a činnost
1) Pěstovat a podporovat česko-malgašské vztahy ve všech oblastech společného života.
2) Podporovat vzájemně prospěšnou spolupráci mezi Českou republikou a Madagaskarem v oblastech zdravotnictví, školství, kultury, vědy, hospodářství, obchodu a sportu.
3) Podporovat vzájemné poznávání obou zemí prostřednictvím turistického ruchu a kontaktů mezi občany.
4) Podporovat všestranný rozvoj styků a výměnu informací mezi oběma zeměmi.
5) Posilovat vzájemné přátelství a porozumění mezi oběma zeměmi.čl. III
Náplň a formy činnosti
1) Náplň činnosti musí odpovídat cílům sdružení.
2) Hlavním formou dosahování cílů sdružení je poskytování obecně prospěšných činností v oblasti vzájemných styků Madagaskaru a České republiky, zejména:
- pořádat veřejné besedy, přednášky a další akce společenského a informativního charakteru;
- spolupracovat se společnostmi a organizacemi podobného charakteru;
- poskytovat pomoc a poradenství v oblasti česko-madagaskarských vztahů;
- soustředit se na poskytování informací;
- iniciovat nebo pořádat akce a sbírky určené na pomoc strádajícímu obyvatelstvu Madagaskaru;
- pomáhat občanům České republiky, kteří se octnou v nesnázích na Madagaskaru a občanům Madagaskaru, kteří mají potíže v České republice.
- vydávat a publikovat propagační a informační materiály o Madagaskaru a České republice i o problematice vzájemných vztahů obou zemí;
- osvětová činnost.
3) Další formy a konkretizaci činnosti stanoví valná hromada.čl. IV
Členství ve sdružení
1) Členem sdružení může být právnická osoba nebo fyzická osoba starší 18 let.
2) Přihlášku ke členství přijímá výbor sdružení. Pro přijetí člena je potřeba prostý souhlas výboru.
3) Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se činnosti přípravného výboru.
4) Členství zaniká
- doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru sdružení;
- rozhodnutím výboru o vyloučení;
- nezaplacením členských příspěvků ve dvou po sobě následujících letech;
- úmrtím člena;
- zánikem právnické osoby, jež je členem sdružení.
5) Člen má právo
- účastnit se činnosti sdružení a jeho orgánů a být o této činnosti informován;
- účastnit se členské schůze, volit orgány sdružení a být do nich volen;
- předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení;
- podílet se na stanovování cílů a forem činnosti sdružení;
- být plně informován o činnosti sdružení;
- podávat návrhy a připomínky k činnosti sdružení.
6) Člen má povinnost
- dodržovat tyto stanovy, a svou činností naplňovat cíle sdružení;
- platit členské příspěvky.
7) Výši členských příspěvků stanoví výbor sdružení.čl. V
Orgány sdružení
1) Stálé orgány sdružení jsou:
- valná hromada;
- výbor a předseda sdružení;
- revizor sdružení.
2) Členem jakéhokoli stálého orgánu sdružení se může stát pouze plnoprávný člen sdružení.čl. VI
Valná hromada
1) Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení; schází se nejméně jednou ročně.
2) Valnou hromadu svolává výbor sdružení. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů sdružení; nesejde-li se usnášeníschopná valná hromada, svolá výbor sdružení nejpozději do jednoho měsíce náhradní valnou hromadu, tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Valná hromada přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak.
3) Valnou hromadu svolá také výbor sdružení, požádá-li o to písemně třetina členů sdružení a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.
4) Valná hromada
- schvaluje stanovy sdružení a jejich změny, rozhoduje o zániku sdružení; pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba dvoutřetinové většiny všech členů sdružení;
- volí výbor sdružení a revizora;
- schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu;
- určuje formu a konkretizaci činnosti pro další období;
- bere na vědomí přijetí nových členů.čl. VII
Výbor a předseda sdružení, jednání jménem sdružení
1) Výbor sdružení je čtyřčlenný, jeho funkčním obdobím je jeden rok. Ze svého středu volí předsedu sdružení a pokladníka. Činnost výboru sdružení řídí předseda sdružení, jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů.
2) Výbor sdružení řídí sdružení v období mezi členskými schůzemi. Schůze výboru sdružení je volně přístupná členům sdružení. Výbor sdružení
- na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen sdružení;
- připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov, návrh cílů další činnosti;
- stanovuje výši zápisného a členských příspěvků.
3) Předseda sdružení je statutárním orgánem sdružení; jménem sdružení dále jednají členové sdružení pověření výborem písemně. Tyto osoby jednají jménem sdružení samostatně.čl. VIII
Revizor sdružení
1) Kontroluje činnost sdružení, především jeho hospodaření, dodržování stanov a plnění rozhodnutí členské schůze; jeho funkční období trvá jeden rok;čl. IX
Zásady hospodaření
1) Sdružení je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit dary, dotace a granty a budou používány na činnost sdružení. Dalšími příjmy mohou být příjmy z činnosti, která je v souladu s cíli sdružení. Sdružení může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.
2) Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení v souladu s formami činnosti podle těchto stanov a rozpočtem sdružení.čl. X
Zánik sdružení
1) Sdružení zanikne rozhodnutím dvoutřetinové většiny všech hlasů sdružení. V případě zániku sdružení provede likvidaci jeho majetku komise schválená valnou hromadou.
2) V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí valné hromady neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení.čl. XI
Závěrečná ustanovení
1) Stanovy mohou být změněny nebo doplněny pouze dvoutřetinovou většinou hlasů účastníků valné hromady.